Catalog出品カタログ

November 2023

夢二抒情画選集 上下揃/竹久夢二
目録番号148
作家名竹久夢二Yumeji Takahisa
タイトル夢二抒情画選集 上下揃
数量2冊
制作年/発行年昭2
解説宝文館 初版 彩色木版口絵6図 函 2冊組
状態ヤケ、シミ 函傷み
エスティメート50,000 〜 100,000円

事前入札は締切りました。

<< 前のページへ